เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | ลงโฆษณา | พันธมิตรกับเรา | สะสมแต้ม | ออกแบบเว็บไซต์
 
 
A1
 
B21   B22
 
:: Banner home 2
 
 
 
:: สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดภูมินทร์
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
 • วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
 • วัดมิ่งเมือง
 • คุ้มเจ้าราชบุตร
 • วัดสวนตาล
 • วัดพญาวัด
 • วัดพระธาตุเขาน้อย
 • หอศิลป์ริมน่าน
 • วัดศรีพันต้น
 • วัดหัวข่วง
 • หอศิลป์พิงพฤกษ์
 • แหล่งเตาเผาฯ บ้านบ่อสวก
 • บ้านศรีนาป่าน
 • วนอุทยานถ้ำผาตูบ
 • วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง
 • วัดนาปัง
 • วังกาบราง ธรรมสถาน
 • บ้านหาดผาขนโฮมสเตย์
 • วัดหนองบัว
 • อุทยานแห่งชาตินันทบุรี
 • บ้านสันเจริญ
 • หมู่บ้านไทยลื้อ บ้านดอนมูล
 • หมู่บ้านไทยลื้อ บ้านหนองบัว
 • วัดพระธาตุเบ็งสกัด
 • วัดต้นแหลง
 • หมู่บ้านไทลื้อ บ้านร้องแง
 • วัดปรางค์
 • วัดภูเก็ต
 • วัดนิมิตรมงคล(วัดบ้านตึ๊ด)
 • วัดพระธาตุจอมทอง
 • อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
 • อุทยานแห่งชาติขุนน่าน
 • บ่อเกลือสินเธาว์
 • ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
 • อุทยานแห่งชาติแม่จริม
 • วัดหนองแดง
 • บ้านมณีพฤกษ์
 • อนุสาวรีย์วีรกรรมฯ
 • อนุสรณ์สถานฯ บ้านห้วยโก๋นเก่า
 • ตลาดชายแดนบ้านห้วยโก๋น
 • ภูพยัคฆ์
 • อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน
 • วัดบุญยืน
 • อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
 • หมู่บ้านประมงปากนาย

 • หน้าแรก > สถานที่ท่องเที่ยว > หมู่บ้านไทลื้อบ้านร้องแง  
  บ้านร้องแง ตำบลวรนคร ใช้ทางหลวง หมายเลข 1256 (ปัว-บ่อเกลือ) ระยะทาง 1 กม. จากอำเภอปัว
   
  หมู่บ้านไทลื้อบ้านร้องแง
  เป็นชุมชนที่มีเชื้อสายไทลื้อจากมณฑลยูนนาน มีวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตเป็นแบบฉบับของตนเอง เช่น การแต่งกายแบบไทลื้อ การทอผ้าใช้เอง มีภาษาพูดและลักษณะบ้านเรือนแบบไทลื้อ มีแหล่งโบราณสถานที่น่าสนใจและยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณี และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 5468 8111 , 08 1111 1580 (ผู้ใหญ่บ้าน) / โทร. 08 1179 1171 (อ.อรพรรณ เกียรตินิยมดี) / โทร. 08 1028 2758 (นายก อบต.วรนคร)


  สิ่งที่น่าสนใจ

  วิหารเก่าไทลื้อวัดร้องแง วิหารวัดร้องแง เป็นวิหารเก่ารูปทรงไทยลื้อ ก่อตั้งราวปี.พ.ศ. ๒๓๑๐ สภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ได้ขึ้นทะเบียนเป็นวัดเก่า วิหารเก่าแห่งหนึ่งของจังหวัดน่าน ปัจจุบันมีการบูรณปฏิสังขรณ์ โดยยังคงรักษารูปลักษณ์เดิมไว้ เช่นหลังคามุงด้วยแป้นเก็ดหรือกระเบื้องไม้ ภายในวิหารมีของเก่าที่ ควรอนุรักษ์ไว้ เช่นบันไดแก้ว ธรรมมาสน์เทศ ภาพจิตกรรมฝาผนังคล้ายวัดหนองบัว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ด้านหลังฉากประธาน เสาในวิหาร มีการวางขื่อแป เชิงช่างรูปแบบ “ ม้าต่างไหม ” ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายปริญญา ปานทอง ได้เคยไปร่วมทำบุญกฐินครั่งหนึ่งท่านได้บอกว่าให้ชาวบ้านร้องแงมีความภูมิใจ ที่มีวิหารเก่าแก่ มีคุณค่าควรรักษาไว้เป็นโบราณสถานที่ควรสืบสานอนุรักษ์สักการบูชาสืบไป

  หอเจ้าหลวงเทพพญาเลน (เจ้าพ่อพญาริน) ซึ้งมีช้างเผือกงาเขียว เป็นช้างคู่บารมี ต่อมาชาวบ้านนิยมเรียกท่านว่า “ เจ้าหลวงช้างเผือกงาเขียว” ปัจจุบันชาวบ้านได้สร้างอนุสาวรีย์ขึ้นไว้เป็นที่เคารพสักการบูชา เป็นรูปเจ้าหลวงนั่งบนหลังช้างบนแท่น ฯ ณ หอเจ้าหลวง หรือ ศาลเจ้าหลวง บริเวณทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของบ้านร้องแง และ จะมีประเพณี สมโภชน์ หรือ เลี้ยง ป๋าง ปีละ ๓ ครั้ง คือป๋าง ๔ ในเดือนกุมพาภาพันธ์ ตรงกับวันขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๔ ป๋าง ๖ ในเดือน เมษายนตรงกับวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๖ ป๋าง ๘ ในเดือน มิถุนายน ตรงกับวันขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๘

  บ้านไทลื้อ บ้านเรือนแบบไทยลื้อมีลัษณะเป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูง หลังคาบ้านทรงปั้นหยาหรือหน้าจั่ว มีทั้งมุงด้วยตับคา แป้นเก็ด มีเตาไฟอยู่ในบริเวณห้องนอน มีห้องสำหรับเก็บเสื้อผ้าเรียกว่าจานร้อง(ชานเล็ก)ห้องนอนใหญ่ มีช่องลมสี่เหลี่ยมเล็กๆขนาดประมาณ 50 x 50 เซนติเมตร เรียกว่าประตูป่องใช้สำหรับระบายอากาศ หน้าห้องนอนจะมีห้องโล่งสำหรับรับแขกเรียกว่าหัวคำหรือเติ๋น ชาวไทลื้อใน และนิยมทำยุ้งข้าวติดกับตัวเรือน ใต้ถุนจะมีหูกทอผ้ามีห้างสำหรับนั่งเล่น รั้วบ้านนิยมปลูกต้นไม้
  บ่อน้ำผุดอัศจรรย์ เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ ที่บ่อน้ำแห่งนี้มีน้ำผุดไหลออกมาตลอดเวลาไม่แห้ง แม้ในยามฤดูแล้ง สมัยก่อนมีผู้เล่าว่า บ่อน้ำแห่งนี้เป็นสถานที่อาบน้ำ ซักผ้า แม้ใช้ดื่มกินก็ได้ น้ำใสสะอาดเย็นชื่นใจ ทั้งยังเชื่อกันว่า มีเจ้าที่เจ้าฐานปกปักรักษาหมู่บ้าน ราษฎรบ้านร้องแงให้มีความรักสมานสามัคคีกันดุจดั่งความเย็นระรื่นชื่นใจของน้ำในบ่อน้ำผุดอัศจรรย์แห่งนี้

  บ่อน้ำผุดอัศจรรย์ เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ ที่ บ่อน้ำแห่งนี้มีน้ำผุดไหลออกมาตลอดเวลาไม่แห้ง แม้ในยามฤดแูล้ง สมัยก่อนมีผู้เูล่าว่า บ่อน้ำแห่ง นี้เป็นสถานที่อาบน้ำ ซักผ้า แม้ใช้ดื่มกินก็ได้ น้ำใสสะอาดเย็นชื่นใจ ทั้งยังเชื่อกันว่า มีเจ้าที่เจ้า ฐานปกปักรักษาหมู่บ้าน ราษฎรบ้านร้องแงให้ มีความรักสมานสามัคคีกันดุจดั่งความเย็นระรื่น ชื่นใจของน้ำในบ่อน้ำผุดอัศจรรย์แห่งนี้  สินค้าและผลิตภัณฑ์ของบ้านร้องแง
  ผลิตภัณฑ์ หมายถึงวัสดุ สิ่งของ ของใช้ อุปโภคและบริโภค ที่ทำและผลิตเป็นประจำของประชาชนในหมู่บ้านดังนี้

  ผ้าทอ คือผ้าที่ทำการทอด้วยมือจากกี่โบราณ จะมีผ้าทอลายโบราณ ลายลื้อ ลายน้ำไหล ผ้ายกมุก

  น้ำปู หรือน้ำปู๋ คือการถนอมอาหารอย่างหนึ่งของชาวบ้าน นับเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านมาแต่โบราณ โดยการนำปูที่จับมาจากท้องนา มาใส่ครกตำให้ละเอียด นำน้ำปูไปต้ม เคี่ยวให้เหลือแต่กาก ผสมเกลือ พริกป่นเก็บใส่ภาชนะเช่น ขวด กระปุก กระป๋อง นำไปจำหน่ายเป็นสินค้า ราคาซื้อขายกิโลกรัมละประมาณ ๒๐๐ – ๓๐๐ บาท น้ำปูบ้านร้องแง มีชื่อเสียง มีคุณภาพเป็นที่เชื่อถือมานาน

  ผลิตภันฑ์จากงานฝีมือ
  ผลิตภัณฑ์งานผีมือส่วนใหญ่เป็นงานจักสาน จากฝีมือของคนรุ่นเก่าที่ยังมีให้เห็นอยู่ เช่นสานก๋วย กระบุง สุ่ม ซ้าหวด ชะลอม แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ไม่มีตลาดรองรับสินค้าประเภทนี้ ดังนั้นในปัจจุบันนี้เป็นการสานเพื่อใช้ในครัวเรือน

  ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของหมู่บ้าน ผลิตภัณฑ์ที่ถือว่าเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าโอทอป ( Otop ) ที่น่าสนใจน่าภาคภูมิใจสร้างชื่อเสียงให้แก่หมู่บ้าน โดยกลุ่มสตรีทอผ้าลายโบราณ ได้รับประประกาศนียบัตรการคัดสรรสินค้าระดับ ๓ ดาว จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้แก่ ตุง (ธง) . ผ้าซิ่น ยกมุก , ผ้าปู (ผ้าคลุม) , ถุง (ย่าม) , ผ้าขะม้า (ผ้าขาวม้า) , ซิ่นป่อง , ซิ่นม่านสอดดิ้นเงิน ซิ่นม่านสอดดิ้นทอง ฯลฯ


  Link ที่เกี่ยวข้อง :
  > โฮมสเตย์หมู่บ้านไทลื้อ บ้านร้องแง
  > อัตลักษณ์ไทลื้อ 1/3, อัตลักษณ์ไทลื้อ 2/3, อัตลักษณ์ไทลื้อ 3/3
  Supphasan Poomchaiya

  การเดินทาง
   
  แผนที่ google map
   
  บันทึกการเดินทาง
  รวบรวมบันทึกการเดินทาง เล่าถึงประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ประทับใจ (ที่มาของภาพ และข้อมูล Pantip.com และเว็บไซต์อื่นๆ) อ่านต่อ >>
  ร้านอาหารใกล้เคียง
  ข้าวซอย, แกงโฮ๊ะ, แกงฮังเล, ขนมจีนน้ำเงี้ยว, แคบหมู, ไส้อั่ว, กุ้งแม่น้ำ, ปลาแม่น้ำสดๆ,ร้านกาแฟ เครื่องดื่ม ไอศครีม, ผลไม้ อาหารแปรรูป อ่านต่อ >>
  สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
 • วัดต้นแหลง
 • วัดปรางค์
 • วัดพระธาตุเบ็งสกัด
 • อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
 •  
  ที่มาของภาพ และข้อมูล :
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

  สำนักงานจังหวัดน่าน

  Bookmark and Share
  C1
   
  :: เมนู
  ข้อมูลทั่วไป
  การเดินทาง
  โปรโมชั่นน่าน
  ข่าวท่องเที่ยวน่าน
  ปฏิทินท่องเที่ยว
  สัมผัสน่าน ล้านนาตะวันออก
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กิจกรรมท่องเที่ยว
  เส้นทางท่องเที่ยว
  บันทึกความทรงจำ
  รีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
  รีวิวที่ิกิน ร้านอาหาร
  ร้านอาหารแบ่งตามที่ตั้ง
  ห้องภาพ
  เกี่ยวกับเรา
  สำหรับสถานประกอบการ
     โฆษณากับเรา
     พันธมิตร(Partner)กับเรา
     สะสมแต้ม ชมพูพลัส

  :: สถานที่ท่องเที่ยว


   
  :: โฆษณากับเรา คลิกที่นี่
   
  A2
   
  A3
   
  แนะนำที่พัก (A8-A9 Mini)
   
  :: Banner tour
   
  :: Banner home