เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | ลงโฆษณา | พันธมิตรกับเรา | สะสมแต้ม | ออกแบบเว็บไซต์
 
 
A1
 
B21   B22
 
หน้าแรก > ข้อมูลทั่วไป  
 
แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง
 
น่าน ดินแดนในอ้อมกอดของขุนเขาด้านตะวันออกของภาคเหนือ อุดมด้วยธรรมชาติผืนป่า สายน้ำ ทะเลหมอก หล่อหลอมรวมกับวิถีวัฒนธรรมของผู้คนชาวไทยลื้อ ทำให้เสน่ห์ของน่านไม่ได้มีเพียงธรรมชาติอันพิสุทธิ์ แต่ยังมีศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ที่แฝงด้วยแรงศรัทธาในพุทธศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

น่าน เมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และยังคงรักษาวัฒนธรรมได้อย่างเหนียวแน่น สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ด้าน โบราณสถาน สถาปัตยกรรม อาคารบ้านเรือน งานศิลปะ ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนหลากหลายชนเผ่า ผ่านมาหลายยุคสมัยที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงจากกระแสความเจริญจากภายนอกอย่าง มากมาย จนถึงปัจจุบันน่านยังคงรักษาวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวและน่าสนใจอย่าง ยิ่ง วัฒนธรรมและธรรมชาติได้หล่อหลอมความเป็น “เมืองแห่งอารยะธรรม ล้านนาตะวันออก” อย่างแท้จริง ยังมีกลิ่นไอของอารยธรรมล้านช้าง (หลวงพระบาง) อันลือชื่อในปัจจุบันและ วัฒนธรรมไตลื้อ ( สิบสองปันนา) เป็นเสน่ห์ให้ผู้คนหลงใหลในความเป็นอดีตและความเป็นธรรมชาติ

น่านมีพื้นที่ 11,472.076 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 7 ล้านไร่เศษ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 668 กิโลเมตร เป็นเมืองชายแดนแห่งล้านนาตะวันออกอันอุดมไปด้วยวัฒนธรรมที่หลอมรวมจากเทือกเขาสูงถึงพื้นราบ มีความเก่าแก่รุ่นเดียวกับกรุงสุโขทัย มีเจ้าผู้ครองนครสืบต่อกันมา รวมทั้งสิ้น 64 พระองค์ น่านเดิมมีชื่อว่า “นันทบุรี” หรือ “วรนคร” สร้างขึ้นโดยพระยาภูคา ราวพุทธศตวรรษที่ 18 บริเวณที่ราบในเขตตำบลศิลาเพชร หรือ อำเภอปัวในปัจจุบัน ใน พ.ศ.1902 เจ้าพญาการเมืองได้รับพระบรมสารีริกธาตุจากกรุงสุโขทัย ทรงเลือกดอยภูเพียงแช่แห้ง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพร้อมกับย้ายเมืองมาสร้างใหม่บริเวณเชิงดอย ต่อมาประมาณ พ.ศ. 1911 แม่น้ำน่านได้เปลี่ยนทิศทาง พญาผากองราชบุตรพญาการเมือง ได้ย้ายเมืองอีกครั้งมาตั้งที่บ้านห้วยไค้ ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองน่านปัจจุบัน น่านได้ชื่อว่าชุมชนคนต้นน้ำ เนื่องจากประกอบด้วย ป่าไม้ ภูเขา มีแม่น้ำสำคัญหลากหลายได้แก่ แม่น้ำน่าน แม่น้ำสา แม่น้ำว้า แม่น้ำสมุน แม่น้ำแหง แม่น้ำปัว แม่น้ำกอนโดยเฉพาะ แม่น้ำน่านเสมือนเส้นเลือดของชาวน่าน มีต้นกำเนิดจากดอยขุนน้ำน่าน ตำบลขุนน่าน อำเภอบ่อเกลือ ซึ่งไหลขึ้นเหนือไปทางอำเภอทุ่งช้าง แล้วไหลลงใต้ไปยังอำเภอปัว อำเภอท่าวังผา อำเภอเมืองน่าน อำเภอเวียงสา หลังจากนั้นไหลลงไปยังจังหวัดอื่น คือ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และ พิจิตร จึงไปรวมกับแม่น้ำยมที่อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ และแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปากน้ำโพ นครสวรรค์ ร้อยละ 40 ของลำน้ำน่านนั้น หล่อเลี้ยงลำน้ำเจ้าพระยา

สภาพภูมิประเทศ
มีทิวเขาหลวงพระบางและทิวเขาผีปันน้ำ ซึ่งเป็นทิวเขาหินแกรนิต ที่มีความสูง 600 - 1,200 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ทอดผ่านทั่วจังหวัด คิดเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด

สภาพอากาศ
มีความแตกต่างกันของฤดูกาล โดยอากาศจะร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน และหนาวเย็นในฤดูหนาว
ฤดูร้อน ช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้มีสภาพอากาศร้อน
ฤดูฝน ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ผลตกชุก โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดพาเอาความชุ่มชื้นมาสู่ภูมิภาค
ฤดูหนาว เดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดพาเอาความหนาวเย็นสู่ภูมิภาค

จังหวัดน่านมีสภาพภูมิประเทศโดยรอบ เป็นหุบเขาและภุเขาสูงชันมาก ทิวเขาวางตัวในแนวเหนือใต้ ทำให้บริเวณยอดเขา ในตอนกลางวัน ถูกอิทธิพลของแสงแดดเผา ทำให้อุณหภูมิร้อนมาก และในตอนกลางคืนจะได้รับอิทธิพลของลมภูเขา พัดลงสู่หุบเขา ทำให้อากาศเย็นในตอนกลางคืน


อาณาเขต
ทิศเหนือ                 ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้                      ติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันออก        ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก                           ติดต่อกับจังหวัดแพร่และจังหวัดพะเยา

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

ชื่อสถานที่

โทรศัพท์

โทรสาร

สำนักงานจังหวัดน่าน

0 5475 1336

0 5471 0341

องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

0 5475 1385

0 5475 1386

เทศบาลเมืองน่าน

0 5471 0234

0 5477 1630

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน่าน

054-750247, 054-751169

-

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

0 5477 3047,0 5475 1029

0 5477 3047

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน

0 54711 650-1

0 54711 650-1 ต่อ 18

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน

0 5477 4752,0 5475 0027

0 5475 0027

อำเภอเมืองน่าน

0 5471 6054

0 5471 6054

อำเภอเวียงสา

0 5469 1575

0 5469 1575

อำเภอนาน้อย

0 5478 9119 ต่อ 11

0 5478 9119 ต่อ 11

อำเภอท่าวังผา

0 5479 9119

0 5479 9119

อำเภอปัว

0 5479 1493

0 5479 1252

อำเภอทุ่งช้าง

0 5479 5121

0 5479 5121

อำเภอเชียงกลาง

 05479 7299

0 5479 7255

อำเภอแม่จริม

0 5476 9050

0 5476 9050

อำเภอบ้านหลวง

0 5476 1044

0 5476 1044

อำเภอนาหมื่น

0 5478 7065

0 5478 7065

อำเภอสันติสุข

0 5476 7055

0 5476 7055

อำเภอบ่อเกลือ

0 5477 8062

0 5477 8062

อำเภอสองแคว

 0 5477 7100

0 5477 7100

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

0 5469 3588,0 5479 5565

0 5469 3557

อำเภอภูเพียง

0 5460 1027

0 5460 1027

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน

0 5471 1661

ท่าอากาศยานน่าน

0 5471 0270-1

0 5471 0270-1ต่อ 134

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       จังหวัดน่าน

0 5471 6173

0 5474 1061

พัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

0 5471 0091

0 5471 0091 ต่อ 18

โรงพยาบาลน่าน

0 5471 0138-9, 0 5477 1620-1

05471 0977

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน่าน

0 5475 0247,0 5457 1169

ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 25  จ.น่าน.

0 5468 2039

หอการค้าจังหวัดน่าน

0 5475 1234

0 5475 1234

สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จ.น่าน 

0 5471 0636, 08 1287 7209

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

0 5471 1222

0 5471 1222

ด่านตรวจคนเข้าเมืองน่าน

0 5477 1075, 0 5471 1913

ด่านห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ

0 5469 3530

ตำรวจท่องเที่ยว (น่าน)

0 5471 0216

 05471 0216

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา

0 5471 0610

0 5471 0610

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)

054626770

อุทยานแห่งชาติขุนสถาน

0 5470 1121

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

0 5470 1000

0 5470 1000

อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

0 5473 1362

อุทยานแห่งชาติแม่จริม

0 5470 1106

อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน

08 9045 9831

อุทยานแห่งชาตินันทบุรี

08 1948 5990

อุทยานแห่งชาติขุนน่าน

08 17843048

วนอุทยานถ้ำผาตูบ

08 9999 2420

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่

0 5452 1118, 0 5452 1127

กรมอุตุนิยมวิทยาน่าน

0 5477 2979, 1182

ท่าอากาศยานน่าน (พี บี แอร์)

0 5477 1729

(กรุงเทพฯ โทร. 0 2134 7924, 0 2261
0220-5)

บริษัท ขนส่ง จำกัด

0 5471 0027Link ที่น่าสนใจ
ททท. สำนักงานแพร่
easternlanna.org/index-nan.php

ข้อมูลตำบลและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
http://www.thaitambon.com

สำนักงานจังหวัดน่าน
www.nan.go.th

กรมอุตุนิยมวิทยา
พยากรณ์อากาศ 7 วัน จ.น่าน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่
34/130-131 ถ.เหมืองหิต ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000

โทรศัพท์ : 0 5452 1118, 0 5452 1127
e-mail : tatphrae@tat.or.th
Website : www.tat.or.th/phrae , www.easternlana.org
เขตพื้นที่รับผิดชอบ : จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์
 
การเดินทาง
รวบรวมข้อมูลการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไป จ.น่าน
รถยนต์
, รถตู้, รถไฟ, รถโดยสารประจำทาง แผนที่ ..อ่านต่อ >>
สัมผัสน่าน ล้านนาตะวันออก
สัมผัสสัมผัสธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม วิถีชีวิต วัฒนธรรม วิถีเกษตร จังหวัดน่าน อ่านต่อ >>
บันทึกความทรงจำ
รวบรวมประสบการณ์ท่องเที่ยวน่าน การเดินทาง ท่องเที่ยว การนำเสนอที่หลากสไตล์ อ่านต่อ >>
 
ที่มาของภาพ และข้อมูล :
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่

Bookmark and Share
:: เมนู
ข้อมูลทั่วไป
การเดินทาง
โปรโมชั่นน่าน
ข่าวท่องเที่ยวน่าน
ปฏิทินท่องเที่ยว
สัมผัสน่าน ล้านนาตะวันออก
สถานที่ท่องเที่ยว
กิจกรรมท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยว
บันทึกความทรงจำ
รีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
รีวิวที่กิน ร้านอาหาร
ร้านอาหารแบ่งตามที่ตั้ง
ห้องภาพ
เกี่ยวกับเรา
สำหรับสถานประกอบการ
   โฆษณากับเรา
   พันธมิตร(Partner)กับเรา
   สะสมแต้ม ชมพูพลัส

:: สถานที่ท่องเที่ยว


 
:: โฆษณากับเรา คลิกที่นี่
 
A2
 
A3
 
แนะนำที่พัก (A8-A9 Mini)
 
:: Banner tour
 
:: Banner home