เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | ลงโฆษณา | พันธมิตรกับเรา | สะสมแต้ม | ออกแบบเว็บไซต์
 
 
A1
 
B21   B22
 
หน้าแรก > เส้นทางท่องเที่ยว > เส้นทางท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน  
ตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยว และกิจกรรมท่องเที่ยวใน จ.น่าน และจังหวัดใกล้เคียง
 
เส้นทางที่ 5 : เส้นทางท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน
วัดพระธาตุแช่แห้ง-วัดภูมินทร์- วัดมิ่งเมือง–วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร- พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จ.น่าน–หอศิลป์ ริมน่าน -วัดพระธาตุเขาน้อย

เช้า -รับประทานอาหารเช้าบริเวณกาดเช้า พร้อมใส่บาตรเช้า ตรงข้ามโรงแรมเทวราช
-เดินทางไปยัง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะ
- ระหว่างเดินทางกลับเข้าตัวเมือง แวะซื้อของฝากที่ศูนย์ OTOP เมืองน่าน
เดินทางเยี่ยมชม
-วัดภูมินทร์ พระอุโบสถจัตุรมุขหลังแรกของไทย ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ 4 องค์ ประทับบนฐานชุกชีหันพระพักตร์สู่ประตูทั้งสี่ทิศ วัดภูมินทร์ยังเด่นเรื่อง ภาพจิตรกรรม ทั้งภาพชาดกในพุทธศาสนารวมทั้งภาพวิถีชีวิตของคนเมืองน่านในสมัยนั้น โยเฉพาะ ภาพปู่ม่าน ย่าม่าน
- วัดมิ่งเมือง วัดนี้มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นแบบล้านนาต่อมาภายหลังได้มีการบูรณะ กลายเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกับแนวความคิดสมัยใหม่ ส่วนที่เด่นที่สุดของวัดนี้คือลวดลายศิลปะปูนปั้น ที่ประดับตกแต่งตัววิหารที่มีความสวยงาม วิจิตรบรรจง
- วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เป็นศิลปะสมัยสุโขทัย ภายในเจดีย์มีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ รอบเจดีย์มีรูปช้างปูนปั้นเพียงครึ่งตัว ประดับอยู่โดยรอบ นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปทองคำปางลีลาคือพระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี เป็นศิลปะ สุโขทัย ประดิษฐานอยู่ที่หอพระไตรปิฎกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

เที่ยง - รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย - เข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จ.น่าน เดิมเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครน่าน เรียกว่า "หอคำ" ภายในจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุต่างๆ ประวัติศาสตร์ สิ่งสำคัญที่สุดคือ "งาช้างดำ" ของคู่บ้านคู่เมือง จังหวัดน่าน
- เดินทางไปหอศิลป์ริมน่าน ภายในจัดแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินไทย มี “เฮือนหนานบัวผัน” ซึ่งจัดแสดงภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังเมืองน่านวัดภูมินทร์ วัดหนองบัว เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศิลปกรรมเมืองน่าน
- เดินทางกลับตัวเมืองน่าน

เย็น - เดินทางไปยัง วัดพระธาตุเขาน้อย เพื่อชมอาทิตย์ตกดินบริเวณมุมสูงเมืองน่าน
- รับประทานอาหารเย็น/ เข้าที่พัก
- รับประทานบัวลอยไข่หวานร้านป้านิ่ม พร้อมขนมหวานานาชนิด และไอศกรีมผลไม้

 

 

 
ที่มาของภาพ และข้อมูล : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 
 

Bookmark and Share
:: เมนู
ข้อมูลทั่วไป
การเดินทาง
โปรโมชั่นน่าน
ข่าวท่องเที่ยวน่าน
ปฏิทินท่องเที่ยว
สัมผัสน่าน ล้านนาตะวันออก
สถานที่ท่องเที่ยว
กิจกรรมท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยว
บันทึกความทรงจำ
รีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
รีวิวที่กิน ร้านอาหาร
ร้านอาหารแบ่งตามที่ตั้ง
ห้องภาพ
เกี่ยวกับเรา
สำหรับสถานประกอบการ
   โฆษณากับเรา
   พันธมิตร(Partner)กับเรา
   สะสมแต้ม ชมพูพลัส

:: สถานที่ท่องเที่ยว


 
:: โฆษณากับเรา คลิกที่นี่
 
A2
 
A3
 
แนะนำที่พัก (A8-A9 Mini)
 
:: Banner tour
 
:: Banner home