โปรโมชั่น : -
ราคาเริ่มต้น : x บาท
ลักษณะที่พัก : ท่องเที่ยวชุมชน, ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
บ้านบ่อสวกโฮมสเตย์
ข้อมูลที่พัก
บ้านบ่อสวกโฮมสเตย์
กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนบ่อสวก มีวัตถุประสงค์ทดสอบพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชนบ่อสวก ที่มุ่งหวังที่จะบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนด้วยตนเอง เพื่อก้าวไปสู่การเป็นชุมชนชั้นนำในภาคเหนือด้านการส่งเสริมรายได้จากการ ท่องเที่ยว สร้างจิตสำนึกคนในชุมชนให้เกิดพลังในการอนุรักษ์วัฒนธรรม แหล่งโบราณคดี และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับชุมชนใกล้เคียง

กิจกรรมท่องเที่ยวอย่างหลากหลาย
เยี่ยมชมแหล่งเตาเผาโบราณดงปู่ฮ้อ พิพิธภัณฑ์เฮือนบ้านสวกแสนชื่น เตาเผาโบราณสุนัน เตาเผาจ่ามนัส โรงเพาะเห็ดโดยชุมชนบ้านม่วงเจริญราษฎร์ การทำขนมดอกจอกด้วยกะลามะพร้าว ชมการผลิตน้ำอ้อยและขนมปาดบ้านป่าคา สหกรณ์ชุมชน กลุ่มอาชีพเกษตรอินทรีย์ และสถาบันการเงินชุมชน

วันที่หนึ่ง
ช่วงเช้าพาเยี่ยมชมแหล่งเตาเผาโบราณดงปู่ฮ้อ พิพิธภัณฑ์เฮือนบ้านสวกแสนชื่น เตาเผาโบราณสุนัน เตาเผาจ่ามนัส โรงเพาะเห็ดโดยชุมชนบ้านม่วงเจริญราษฎร์ การทำขนมดอกจอกด้วยกะลามะพร้าว
ช่วงบ่ายชมการผลิตน้ำอ้อยและขนมปาดบ้านป่าคา สหกรณ์ชุมชน กลุ่มอาชีพเกษตรอินทรีย์ และสถาบันการเงินชุมชน

วันที่สอง
เช้าวัน เยี่ยมชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองของผู้สูงอายุและ เยาวชนโรงเรียนบ้านซาวหลวง การสาธิตทอผ้าพื้นเมืองของกลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง
ช่วงบ่ายพบกับกลุ่มจักสานและเรียนรู้กระบวนการผลิตลูกชิด (มะต๋าว) ก่อนจะปิดท้ายการท่องเที่ยวนำร่องครั้งแรกของชุมชนบ่อสวกด้วยการนมัสการพระ บ่อสวก ณ วัดบ่อสวก

พักแบบโฮมสเตย์ที่บ้านเชียงยืน จำนวน ๘ หลัง

อิ่มอร่อยกับอาหารสุดยอดฝีมือชาวบ่อสวก ไม่ว่าจะเป็นแกงแคไก่ น้ำพริกข่าเห็ดนึ่ง แกงขนุน น้ำพริกหนุ่ม ล้วนแล้วแต่เป็นอาหารพื้นเมืองทั้งหมด

ต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยจัดบายศรีสู่ ขวัญ การจัดแสดงชุดฟ้อนล่องน่าน และการแสดงชุดแอ่วน่าน ที่กลุ่มเยาวชนบ้านบ่อสวกร่วมกันสร้างสรรค์การแสดงขึ้นเป็นการเฉพาะ รำวงมะเก่าของกลุ่มแม่บ้าน และเผาข้าวหลามของกลุ่มพ่อบ้านบ้านเชียงยืน
อัตราห้องพัก
ห้อง/วัน
อาทิตย์ - พฤหัส
ศุกร์
เสาร์ และนักขัตฤกษ์
 เตียงเสริม
บ้านเชียงยืน
3-4 ท่าน
ราคา (บาท)
xxx
x,xx0
x,x00
x00/ท่าน
(ราคานี้รวมอาหารเช้า 1 มื้อ)

*ราคาและเงือนไขนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้าพัก
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
- xxxx
ติดต่อ
ที่อยู่ :
-
โทรศัพท์ :
-
โทรสาร :
-
อีเมลล์ :
-
เว็บไซต์ :
บ้านบ่อสวก
Review
ทัวร์นำร่อง เรียนรู้เมืองน่าน เบิกบานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมบ้านบ่อสวก
dasta.or.th